Forgeage Artistique (Sant Andreu) - C.F. Grado medio

Blog Featured Image

Dota l'alumne d'unes capacitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de forja de metalls.

Qui faci aquests estudis estarà capacitat, entre d'altres, per a la selecció dels procediments, les tècniques i els materials més adients per a la realització d'una forja artística; per la conservació i restauració de forges; per  fer servir amb competència els materials tradicionals i innovadors de la forja artística i per la participarció  en programes de restauració del patrimoni artístic.

Video -> https://vimeo.com/247156806

Titulació: Tècnic d'arts plàstiques i disseny en Forja Artística (LOE)

Família Professional: Arts aplicades de l'escultura

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

 

PRIMER CURS

SEGON CURS

 

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

 

 

1r

 

 

Dibuix artístic

33

UF1

Llum i color. Iniciació

conceptual i tècnica.

UF1

 

 

 

66

 

UF2

Dibuix: anàlisi, estructura i

representació bidimensional.

Iniciació conceptual i tècnica.

 

UF2

 

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Dibuix tècnic

 

33

 

UF1

 

 

UF1

Anàlisi, estructura i

representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria plana.

 

 

 

66

 

 

 

33

 

 

UF2

 

 

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació tècnica de la forma: Iniciació a la geometria descriptiva.

 

 

 

1r

 

 

Volum

33

UF1

Introducció al concepte despai

tridimensional.

UF1

 

 

 

99

 

 

66

 

UF2

La forma volumètrica: Iniciació a l’anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

Historia de l’art i de la forja

22

UF1

Iniciació a la història de l’art i

als conceptes artístics.

UF1

 

 

 

 

66

 

 

22

 

UF2

Evolució de les arts de la prehistòria a la modernitat

 

UF2

 

 

 

22

 

UF3

Història de l’art i l’escultura del

segle XIX al segle XXI.

 

UF3

 

 

 

 

2n

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques

i el disseny. Iniciació.

 

 

66

 

22

UF2

 

UF2

Incorporació al treball. Iniciació.

 

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora. Iniciació.

 

2n

Anglès tècnic

66

UF1

 

UF1

Anglès tècnic.

66

 

1r

Mitjans infortics

33

UF1

Iniciació als mitjans infortics.

UF1

 

33

 

 

1r

 

Materials i tecnologia: forja

33

UF1

Materials mel·lics.

UF1

 

 

66

 

33

UF2

Tecnologia dels metalls.

UF2

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

 

Taller de forja artística

 

214

 

UF1

Iniciació a les tècniques

constructives bàsiques en metall: metalisteria I.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

858

 

 

 

215

 

 

UF2

Iniciació a les tècniques constructives bàsiques en metall: metalisteria II.

 

 

UF2

 

 

 

 

2n

 

 

214

 

UF3

 

 

UF3

Iniciació a les tècniques tradicionals: La forja I.

 

 

215

 

UF4

 

 

UF4

Iniciació a les tècniques tradicionals: La forja II.

 

2n

Obra Final

66

UF1

 

UF1

Obra final

66

 

2n

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

115

UF1

 

UF1

 

115

 

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: EC30

La ferronnerie comprend les activités effectuées en tant qu'artiste indépendant ou associé, (à des degrés divers), à des entreprises impliquées dans l'exécution de pièces métalliques artistiques forgées, la reproduction ou la recréation d’objets sculpturaux, l'embellissement de milieux architecturaux et la conservation et la restauration du patrimoine artistique.

Une fois terminé un cycle de niveau moyen, on peut accéder au Baccalauréat (Les matières facultatives sont validées, il faut seulement présenter les matières communes et les modalités).