Vull convalidar llengua estrangera de Cicles Formatius

- Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles formatius de grau mitjà o segona llengua de cicles formatius de grau superior, cal que l’alumnat aporti un nivell B1 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües.

- Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles formatius de grau superior, cal que l’alumnat aporti un nivell B2 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües.

Les unitats formatives i mòduls professionals convalidats a partir de certificats oficials de nivell B1 o B2 de llengua estrangera, o els derivats d'estudis universitaris, no portaran assignada cap qualificació; es farà constar com a convalidat i no computaran a efectes del càlcul de la nota mitjana.  

TRAMITACIÓ:

- Es tramita des de Secretaria de l'escola

- El sol·licitant haurà de descarregar la següent sol·licitud de convalidació

Ha de complimentar-ho i portar-ho presencialment a Secretaria junt amb la documentació que es consideri oportuna.

Documentació a presentar per l'alumne en tots els casos:

Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

Fora de termini (El termini era del 13 al 28 d'octubre de 2.022).