Matrícula a l’especialització en il·lustració

MATRÍCULA:

Matricula tancada: Del 28 de juny al 1 de juliol de 2022, on-line.

IMPORT

Preu : l’import total és de 1.023,20 € (mil vint Euros).

Aquest import està subjecte a l'ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, per la qual s'estableix l'import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d'idiomes i les escoles d'art del Departament d'Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013. (gencat.cat)

EL pagament es pot fraccionar en dos terminis. El primer fins el 1 de juliol i el segon fins el 9 de setembre. El segon pagament s'ha de fer presencialment amb targeta a Secretaria.

Il·lustració: Roger Olmos