Vull convalidar el mòdul de FOL

Pots convalidar FOL entre cicles de Grau superior, o convalidar FOL entre cicles de Grau Mitjà, o FOL entre Grau Mitjà i Superior.
S'aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Tramitació: El sol·licitant haurà de descarregar la següent de sol·licitud de convalidació

Ha de complimentar-ho i portar-ho presencialment a Secretaria junt amb la documentació que es consideri oportuna.

L’alumnat té l’obligatorietat d’assistir a classe fins la resolució de la petició de convalidació.

TRAMITACIÓ

- Es pot resoldre directament a Secretaria de l'escola

Documentació que ha ​d'aportar l'alumne o alumna al centre​:

- sol·licitud de convalidació

- Certificat de qualificacions per unitats formatives, crèdits o assignatures segons el supòsit. El certificat de qualificacions que aporti l’alumne o alumna per acreditar els seus estudis ha de ser un certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (si es presenta un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

La documentació s'ha d'entregar a la Secretaria del centre.
​​
TERMINI: El termini es comunica cada any a la web.

A TENIR EN COMPTE

Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.

No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa, a excepció del mòdul de FOL.

Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.

D'acord amb la Normativa d'Organització i funcionament de centres, en el cas de resolució positiva es farà constar l'expressió 'convalidat' en els crèdits o unitats formatives convalidades. Si es tracta d'un cicle LOGSE, aquesta convalidació no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Si es tracta d'un cicle LOE, aquesta convalidació serà considerada com a 5 a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.