Estudis - Il·lustració

Preinscripció CF Grau Superior

Informació a la web del Departament sobre la preinscripció de CF DE GRAU SUPERIOR

La sol·licitud de preinscripció ha de ser única i només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns per ordre de preferència.

EN QUINS CASOS HE DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 • Si vols matricular-te com a nou alumne a un Cicle Formatiu de l’EA Llotja
 • Si canvies de centre mentre curses un cicle formatiu
 • Si estàs fent un cicle a Llotja i vols canviar a un altre cicle
 • Si curses una modalitat 3×2 (2 cicles en 3 anys) has de fer la preinscripció en finalitzar la primera especialitat.

COM ACCEDIR?

– Accés directe amb titulació

 • Llicenciatura o Grau en Belles Arts
 • Titulats en Batxillerat d’Arts
 • Titulats en batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat 3 matèries d’arts
 • Tècnics o tècnics superiors en Arts plàstiques i Disseny o una família equivalent
 • Amb exempció reconeguda per tenir experiència laboral relacionada
 • Amb exempció reconeguda per tenir formació universitària amb mínim de 18 crèdits relacionats amb arts plàstiques i disseny
 • Qui ha cursat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics
 • .

-Accés amb prova específica de les proves d’accés. 

 • Estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.
 • Tècnics en formació professional, tant en una familia equivalent com en una familia no equivalent.
 • Tècnics superiors en formació professional en una familia no equivalent.
 • .

-Accés sense titulació, amb prova comuna i específica de les proves d’accés. 

 • Persones majors de 19 anys (o que els compleixin durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle) sense tenir requisits acadèmics.
 • .

Els alumnes de primer curs matriculats a l’escola no cal que feu la  preinscripció. Us podeu matricular directament.

DATES A TENIR EN COMPTE:

Us recordem que s’ha de parar molta atenció a tots els terminis.

Publicació de l’oferta inicial:  Publicació de l’oferta inicial: 24 de maig de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2022.

Termini per presentar reclamacions: de les 13.00 h de 29 de juny, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2022.

Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2022, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada: 7 de juliol de 2022.

Publicació de l’oferta final: 15 de juliol de 2022.

Publicació de la llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 15 de juliol de 2022.

Dates per a fer la matrícula: Les podeu consultar a l’apartat matrícula CFGS

Criteris d’ordenació de les preinscripcions:

 • Accés per a alumnat amb requisitsreserva del 67% de les places de grau superior

s’ordenen per la mitjana dels estudis cursats (alumnes d’accés directe: batxillerat d’art i cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional equivalent) o amb la qualificació de la part específica de la prova

 • Accés per a alumnat sense requisits: reserva del 33% de les places dels cicles de grau superior

s’ordenen amb la seva qualificació de la prova d’accés (part comuna i específica)

En cas d’empat es fa un sorteig per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l’altra via.