Què he de fer?

Per accedir a un Cicle?

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?

Com accedir a un Cicle de Grau Superior?

Si he aprovat un cicle formatiu de Grau Mitjà i ara en vull fer un de grau superior?

Matrícula

Si vull matricular-me de projecte final?

Per la matriculació del projecte final caldrà haver superat tots els mòduls i la fase de formació pràctica. Per la presentació del Projecte l’alumne té dues úniques convocatòries: gener i abril del mateix curs en que s’ha matriculat. Els alumnes que vulguin realitzar un intercanvi (Erasmus) el curs que estan matriculats del projecte, ho faran al 1r quadrimestre.

Si em vull matricular de mòduls solts?

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l'oferta de mòduls solts per a l'alumnat sense requisits. L'alumne podrà demanar mitjançant la sol.licitud adjunta, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs.

Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos.

Instruccions:

Omplir la sol·licitud corresponent a l'apartat Formularis de Secretaria

La sol·licitud adjunta serà degudament omplerta digitalment i lliurada impresa a secretaria del centre a l'horari corresponent.
Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l'alumne sobre la resolució de la seva sol·licitud.

Títol

Si vull sol·licitar el meu títol?

Un cop finalitzats els estudis, pots sol·licitar el títol a la Secretaria mitjançant l’enviament de la corresponent sol·licitud, adjuntant DNI i, si és necessari, fotocòpia del carnet de família nombrosa.

La sol·licitud la pots trobar a l'apartat sol·licituds i enviar-la al mail de l'escola ea-llotja@xtec.cat

Un cop presentada la sol·licitud, rebràs una còpia de la mateixa i un imprès amb codi de barres per realitzar el pagament a les oficines de la Caixa.
Un cop pagades les taxes, has de portar a Secretaria el rebut de pagament corresponent. En aquest moment se’t farà entrega del resguard del títol oficial.
Quan el resguard arribi a l’escola, des de secretaria se t’enviarà un correu electrònic informant que ja el pots recollir.
Per tal de recollir-lo, has d’anar de forma presencial a la Secretaria i presentar DNI i resguard del títol.
En cas que no puguis venir en persona, pots autoritzar algú altre per venir a recollir-lo. En aquest cas, has de portar l’imprès d’autorització signat i l’original i fotocòpia del DNI de la persona interessada i d’aquella que vingui a fer el tràmit.

Canvi de centre

Si canvio de centre a meitat del cicle? He de demanar un reconeixement curricular?

Si has fet parcialment un cicle formatiu d’arts plàstiques a una altra escola i vols cursar un cicle formatiu del mateix nivell a la nostra escola pots demanar un reconeixement curricular perquè es reconeguin els mòduls cursats.

Pots veure el procediment a aquest ENLLAÇ.

Beques

Si vull demanar una beca?

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha avançat la convocatòria de beques i ajuts de caràcter general per a l'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris, corresponent al curs 2022-2023. El termini per presentar les sol·licituds és del 30 de març al 12 de maig de 2022, ambdós inclosos.

És important que els alumnes sol·licitin la beca dins d'aquest termini, encara que no sàpiguen què estudiaran o en quin centre. Cal que indiquin, a la sol·licitud, quins ensenyaments preveuen cursar el curs vinent i en quin centre; posteriorment, cap al mes de setembre, podran accedir de nou al tràmit i fer-hi les modificacions de dades acadèmiques o personals (adreça, canvi de compte corrent, etc.) que calgui.

Al web del Departament d'Educació/ trobareu l'enllaç a tota la informació sobre el tràmit

Convalidacions

Si vull convalidar assignatures?

- Has d'anar a l'apartat convalidacions

Si vull convalidar els estudis a l'estranger?

- Residents a Catalunya:
Informació i tràmits a aquest enllaç del Departament d'Ensenyament: estudis estranger

Si estic cursant una segona llengua a l’EOI i vull convalidar-la com a matèria específica de batxillerat?

En el cas de ser alumne de batxillerat i estar cursant una segona llengua a l’EOI i convalidar-la com a matèria específica, has de fer els següents passos:

1. L’alumnat haurà de complimentar el següent formulari: https://forms.gle/8kZv9aDDrEZ8YSQUA Data límit: 18 de juliol de 2021
2. Des del CEB els farem la preinscripció entre el 31 d’agost i el 3 de setembre.
3. La setmana del 15 de setembre t’hauràs de matricular si has obtingut plaça.
4. En el cas que no hagin obtingut plaça, des del CEB els farem un acompanyament per tal d’aconseguir-los una plaça, ja sigui en un altre horari o un altre EOI.
5. Des del CEB ens posarem en contacte amb l’alumnat per anar fent tot el seguiment del procés d’inscripció.
6. Has de tramitar una sol·licitud de convalidació, acompantyant-la de la documentació de la matricula a l’EOI. Seguidament, la secretaria del centre ho farà arribar al Departament d’Educació, Direcció d’ensenyaments postobligatoris.
7. Aquesta segona llengua es convailida amb l’assignatura….

En el cas de que la vulguis cursar el proper curs:

Alumnat de 1r de Batxillerat (que ha fet 4t d’ESO al vostre centre)
Aquest alumnat ja pot indicar la llengua estrangera que vol cursar tot omplint el formulari:
https://forms.gle/D3Y63uEAU3Ktkr9D6
La data límit és el dia 5 de juliol.
Els dies 8 i 9 de juliol hauran de procedir a fer la matrícula. Recordem que enguany és del 50% del preu públic. Podeu consultar les bonificacions i exempcions:
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Alumnat de 1r de Batxillerat que és NOU al vostre centre
Aquest alumnat no es vindrà a matricular al vostre centre fins el dia 12 de juliol i per tant no són a temps d’entrar en el primer període de sol·licitud.
En breu us enviarem un formulari per a que puguin sol·licitar plaça i us indicarem com han de procedir.

Alumnat de 2n de Batxillerat que ja ha fet una llengua estrangera a l’EOI el curs 20-21
Aquest alumnat ja es considera antic alumne de l’EOI i per tant cal que faci la matrícula entre l’1 i el 2 de juliol a l’EOI. Les EOI ja ho han comunicat als alumnes.
També cal que omplin aquest formulari:
https://forms.gle/D5SAM23775rRzesQ6

Convocatòries

Quantes convocatòries hi ha?

Als documents per a l'organització i gestió de centre s'estableix que l'alumnat pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries. Hi ha l'excepció del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, que
només pot ser avaluat en dues convocatòries.

Amb caràcter excepcional, es pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director o directora del centre ha de resoldre.

Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne o alumna disposa del dret a dues convocatòries. Si perd el dret a l'avaluació continuada o abandona, perd la primera
convocatòria. La presentació a la segona convocatòria és voluntària.
Si l'alumne o alumna no s'hi presenta no se li compta aquesta segona convocatòria a l’efecte del còmput màxim i consta com a "No presentat/ada" (NP).

Així mateix, si no s'han esgotat les convocatòries, l'alumnat disposa d'un màxim de quatre cursos acadèmics per cursar tots els mòduls. De manera excepcional es pot autoritzar un any més de permanència al cicle, excepte en el cas de l'alumnat que s'ha matriculat per unitats de programació o mòduls solts (en aquest cas només s'apliquen els criteris del nombre màxim de convocatòries per a cada mòdul).

Vaga d'alumnat

Si el meu grup/classe vol fer Vaga (inassistència col·lectiva)?

A l'apartat 3 de les Normes de convivència trobaràs el procediment a seguir quan vulguis adherir-te a alguna convocatòria de Vaga (inassistència col·lectiva).
document

Document Acta Model vaga alumnat
Descarrega

Passar de Curs

Quan es supera el curs en un cicle formatiu?

L'alumne o alumna que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 75% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle, però ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, s’ha de matricular en les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.

Matricula d'honor

Puc obtenir una matrícula d'honor?

Als documents per a l'organització i gestió de centre s'estableix que si un alumne o alumna obté una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o superior a 9 se li pot consignar la menció de "Matrícula d'honor" (MH) en les observacions de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el certificat d'estudis complets. Sobre el total d'alumnat avaluat del darrer curs del cicle formatiu es pot concedir una menció de matrícula d'honor per cada vint alumnes, i una altra si en
resulta una fracció sobrant, entenent per alumnat avaluat el darrer curs tots els que han
cursat els mòduls professionals necessaris per completar el cicle, els hagin superat o
no.
La menció de matrícula d'honor té els efectes econòmics previstos en les taxes i preus
públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors.

No Presentat

No presentat

Als estudis LOGSE les convocatòries ordinàries s'esgoten tant si l'estudiant es presenta a la prova d'avaluació com si no s'hi presenta, amb la qualificació de NA.

Als estudis LOE, a l'avaluació ordinària de les UF, NP compta convocatòria, tanmateix, un NP a l'avaluació extraordinària no fa perdre convocatòria.

Anul·lar la matrícula

Vull donar-me de baixa de la matrícula (setembre)

TRAMITACIÓ: L'alumne o alumna o, si és menor, el pare, mare o tutor o tutora
legal, pot sol·licitar la baixa de la matrícula, per escrit i per una sola vegada, a
la secretaria del centre. La sol·licitud la pots trobar a l'apartat sol·licituds i
entregar-la a secretaria.

TERMINI: fins el 20 de setembre amb devolució del import de la matrícula.
En el cas específic de l'Obra/Projecte Final, s'ha de sol·licitar un mes abans de la data de cada convocatòria.

Vull anul.lar la matrícula dels estudis que estic cursant

Es fa mitjançant l'anul·lació de matrícula. L'anul·lació abasta la matrícula de tot el curs i comprèn tots els mòduls/assignatures, la fase de formació pràctica i/o l'Obra/Projecte Final.

TRAMITACIÓ: L'alumne o alumna o, si és menor, el pare, mare o tutor o tutora legal, pot sol·licitar l'anul·lació total de la matrícula, per escrit i per una sola vegada, al director o directora del centre. La sol·licitud la pots trobar a l'apartat sol·licituds i entregar-la a secretaria.

CAUSES: Per concedir l'anul·lació són causes suficients, si es justifiquen documentalment, les que generen una absència prolongada de classe, com ara la malaltia o un accident de l'alumne o alumna o de familiars, l'atenció a familiars, la maternitat o paternitat, un canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball, i altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

RESOLUCIÓ: El director o directora del centre és l'encarregat de resoldre aquesta sol·licitud. En casos excepcionals, el director o directora del centre podrà concedir l'anul·lació de la matrícula només de determinats mòduls.

En els supòsits d'anul·lació de matrícula cal fer constar en l'acta l'expressió "Matrícula anul·lada". Aquesta anul·lació s'ha de fer constar també en l'expedient acadèmic.

DRET DE RESERVA DE PLAÇA: En els supòsits de concessió de l'anul·lació de matrícula, l'alumna o alumne afectat: conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent com a alumne o alumna del centre (centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics); no perd la qualificació que ha obtingut en els mòduls superats; no se li computa la convocatòria del curs amb matrícula anul·lada. Si l'alumne o alumna amb matrícula anul·lada es torna a matricular al centre, el professorat corresponent ha de valorar les parts cursades anteriorment, si escau; en el cas que en anul·lar la matrícula, hagués iniciat, sense completar-la, la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT), en tornar-se a matricular se li computarien les hores d'aquesta formació ja realitzades.

Canvi de cicle

Canvi de cicle

Fins el dia 20 de setembre pots optar a fer canvi entre cicles formatius

Semipresencialitat

Si em vull matricular per fer classes semipresencials?

La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional. Va adreçada a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball

b) tenir cura d’altres persones

c) qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives.

La matrícula semipresencial es demana omplint la següent sol·licitud i entregant-la a secretaria.

L’alumne es compromet a:

· Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

· Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o unitat formativa.

· Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma semipresencial.

El centre, per la seva banda, es compromet a:

· Lliurar a l’alumne/a la pauta metodològica, la qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé

b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna

c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials

d) La distribució prevista de l’horari de presencial.

· Tutoritzar les unitats formatives o els crèdits. El professorat tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.

· Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.

· Guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.

Aquí pots consultar les unitats formatives de cada cicle que es poden cursar en modalitat semipresencial:

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:
Estampacions i tintatges artístics

Per sol·licitar material a l'escola

Si vull demanar material de l'escola

Els espais, el mobiliari i qualsevol altre equipament (recursos informàtics, eines i/o
material.. s´haurà d´utilitzar amb respecte per evitar el seu deteriorament i seguint
les instruccions d'ús.
En cas que es produeixi qualsevol mena de desperfecte material i/o dany personal
durant la cessió del material, aquests serà sempre responsabilitat del sol.licitant.
El podeu demanar omplint la següent Sol.licitud i enviant-la a Administració de l'escola administracio@llotja.cat
--

Cessió d'Espais

Vull sol·licitar la cessió d'un espai de l'escola?

Procediment per a sol.licitar la cessió d’un espai de l’escola:

1. Posar-se en contacte amb la direcció de l’escola a direccio@llotja.cat
per a concretar la petició, que informarà de la normativa.
2. Omplir i presentar la Sol.licitud de cessió d’espais via correu electrònic a direccio@llotja.cat
3. Es notificarà al sol.licitant la resolució.
4. Fer la transferència de l’import corresponent, si és el cas, i enviar el
comprovant de pagament i una còpia de la pòlissa d’assegurança a direccio@llotja.cat

Màster de professorat

Vull fer les pràctiques del màster de professorat a l'escola

Pots trobar tota la informació a aquest ENLLAÇ

Professorat

Què he de fer com a professora/professor

Com a professorat podeu consultar diferents dubtes referents a la gestió docent al següent ENLLAÇ

Omplir el formulari de dades del professorat

Si ets professorat nou al centre has d'omplir amb les teves dades el següent FORMULARI .

El professorat de continuïtat a l'escola també l'haureu d'omplir a principi de curs; així mantenim actualitzades les vostres dades a Secretaria.

QHDF personal d'administratiu

Al següent enllaç .