Què he de fer?

Per accedir a un Cicle?

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?

Com accedir a un Cicle de Grau Superior?

Si he aprovat un cicle formatiu de Grau Mitjà i ara en vull fer un de grau superior?

Matrícula

Si vull matricular-me de projecte final?

Per la matriculació del projecte final caldrà haver superat tots els mòduls i la fase de formació pràctica. Per la presentació del Projecte l’alumne té dues úniques convocatòries: gener i abril del mateix curs en que s’ha matriculat. Els alumnes que vulguin realitzar un intercanvi (Erasmus) el curs que estan matriculats del projecte, ho faran al 1r quadrimestre.

Si em vull matricular de mòduls solts?

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l'oferta de mòduls solts per a l'alumnat sense requisits. L'alumne podrà demanar mitjançant la sol.licitud adjunta, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs.

Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos.

Instruccions:

Omplir la sol·licitud corresponent a l'apartat Formularis de Secretaria

La sol·licitud adjunta serà degudament omplerta digitalment i lliurada impresa a secretaria del centre a l'horari corresponent.
Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l'alumne sobre la resolució de la seva sol·licitud.

Títol

Si vull sol·licitar el meu títol?

Un cop finalitzats els estudis, pots sol·licitar el títol a la Secretaria mitjançant l’enviament de la corresponent sol·licitud, adjuntant DNI i, si és necessari, fotocòpia del carnet de família nombrosa.

La sol·licitud la pots trobar a l'apartat sol·licituds i enviar-la al mail de l'escola ea-llotja@xtec.cat

Un cop presentada la sol·licitud, rebràs una còpia de la mateixa i un imprès amb codi de barres per realitzar el pagament a les oficines de la Caixa.
Un cop pagades les taxes, has de portar a Secretaria el rebut de pagament corresponent. En aquest moment se’t farà entrega del resguard del títol oficial.
Quan el resguard arribi a l’escola, des de secretaria se t’enviarà un correu electrònic informant que ja el pots recollir.
Per tal de recollir-lo, has d’anar de forma presencial a la Secretaria i presentar DNI i resguard del títol.
En cas que no puguis venir en persona, pots autoritzar algú altre per venir a recollir-lo. En aquest cas, has de portar l’imprès d’autorització signat i l’original i fotocòpia del DNI de la persona interessada i d’aquella que vingui a fer el tràmit.

Canvi de centre

Si canvio de centre a meitat del cicle? He de demanar una adaptació curricular?

Si has fet parcialment un cicle formatiu d’arts plàstiques a una altra escola i vols cursar un cicle formatiu del mateix nivell a la nostra escola pots demanar una adaptació curricular perquè es reconeguin els mòduls cursats.

Ho has de demanar abans de fer la matrícula.

Es pot demanar l’adaptació curricular si:

Has cursat total o parcialment un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny LOGSE o LOE i volen cursar un altre CF del mateix nivell.
Has cursat part d’un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny LOGSE o LOE en una altra escola i volen continuar-lo a la nostra escola.

No es farà l’adaptació curricular si:
Has fet total o parcialment ensenyaments d’arts plàstiques i disseny anteriors a la LOGSE (per exemple del pla del 63). Han de sol·licitar convalidacions al Departament d’Ensenyament.
Si al·legues altres titulacions o nivell educatiu.

Per fer l’adaptació curricular has de seguir els següents passos:

Primer: Lliura a secretaria:
La sol·licitud demanant l’adaptació curricular
El certificat de notes (excepte alumnes Llotja)
El pla d’estudis publicat (excepte si és un curriculum vigent a Catalunya).

Segon: Des de l’Escola es donarà tràmit i se’t notificarà la corresponent resolució.

Beques

Si vull demanar una beca?

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha avançat la convocatòria de beques i ajuts de caràcter general per a l'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris, corresponent al curs 2022-2023. El termini per presentar les sol·licituds és del 30 de març al 12 de maig de 2022, ambdós inclosos.

És important que els alumnes sol·licitin la beca dins d'aquest termini, encara que no sàpiguen què estudiaran o en quin centre. Cal que indiquin, a la sol·licitud, quins ensenyaments preveuen cursar el curs vinent i en quin centre; posteriorment, cap al mes de setembre, podran accedir de nou al tràmit i fer-hi les modificacions de dades acadèmiques o personals (adreça, canvi de compte corrent, etc.) que calgui.

Al web del Departament d'Educació/ trobareu l'enllaç a tota la informació sobre el tràmit

Convalidacions

Si vull convalidar assignatures?

- Has d'anar a l'apartat convalidacions

Si vull convalidar els estudis a l'estranger?

- Residents a Catalunya:
Informació i tràmits a aquest enllaç del Departament d'Ensenyament: estudis estranger

Si estic cursant una segona llengua a l’EOI i vull convalidar-la com a matèria específica de batxillerat?

En el cas de ser alumne de batxillerat i estar cursant una segona llengua a l’EOI i convalidar-la com a matèria específica, has de fer els següents passos:

1. L’alumnat haurà de complimentar el següent formulari: https://forms.gle/8kZv9aDDrEZ8YSQUA Data límit: 18 de juliol de 2021
2. Des del CEB els farem la preinscripció entre el 31 d’agost i el 3 de setembre.
3. La setmana del 15 de setembre t’hauràs de matricular si has obtingut plaça.
4. En el cas que no hagin obtingut plaça, des del CEB els farem un acompanyament per tal d’aconseguir-los una plaça, ja sigui en un altre horari o un altre EOI.
5. Des del CEB ens posarem en contacte amb l’alumnat per anar fent tot el seguiment del procés d’inscripció.
6. Has de tramitar una sol·licitud de convalidació, acompantyant-la de la documentació de la matricula a l’EOI. Seguidament, la secretaria del centre ho farà arribar al Departament d’Educació, Direcció d’ensenyaments postobligatoris.
7. Aquesta segona llengua es convailida amb l’assignatura….

En el cas de que la vulguis cursar el proper curs:

Alumnat de 1r de Batxillerat (que ha fet 4t d’ESO al vostre centre)
Aquest alumnat ja pot indicar la llengua estrangera que vol cursar tot omplint el formulari:
https://forms.gle/D3Y63uEAU3Ktkr9D6
La data límit és el dia 5 de juliol.
Els dies 8 i 9 de juliol hauran de procedir a fer la matrícula. Recordem que enguany és del 50% del preu públic. Podeu consultar les bonificacions i exempcions:
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Alumnat de 1r de Batxillerat que és NOU al vostre centre
Aquest alumnat no es vindrà a matricular al vostre centre fins el dia 12 de juliol i per tant no són a temps d’entrar en el primer període de sol·licitud.
En breu us enviarem un formulari per a que puguin sol·licitar plaça i us indicarem com han de procedir.

Alumnat de 2n de Batxillerat que ja ha fet una llengua estrangera a l’EOI el curs 20-21
Aquest alumnat ja es considera antic alumne de l’EOI i per tant cal que faci la matrícula entre l’1 i el 2 de juliol a l’EOI. Les EOI ja ho han comunicat als alumnes.
També cal que omplin aquest formulari:
https://forms.gle/D5SAM23775rRzesQ6

Convocatòries

Quantes convocatòries hi ha?

Als documents per a l'organització i gestió de centre s'estableix que l'alumnat pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries. Hi ha l'excepció del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, que
només pot ser avaluat en dues convocatòries. ç
Amb caràcter excepcional, es pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director o directora del centre ha de resoldre.
Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne o alumna disposa del dret a dues
convocatòries. Si perd el dret a l'avaluació continuada o abandona, perd la primera
convocatòria. La presentació a la segona convocatòria és voluntària. Si l'alumne o
alumna no s'hi presenta no se li compta aquesta segona convocatòria a l’efecte del
còmput màxim i consta com a "No presentat/ada" (NP).

vaga d'alumnat

Si el meu grup/classe vol fer Vaga (inasistència col·lectiva)?

En aquest document trobaràs el procediment a seguir quan vulguis adherir-te a alguna convocatòria de Vaga (inasistència col·lectiva).

Passar de Curs

Quan es supera el curs en un cicle formatiu?

Per passar de curs en un cicle formatiu, l'alumne o alumna ha d'obtenir l'avaluació positiva de les unitats formatives, la càrrega de les quals ha de ser el 75 % del conjunt planificat en el primer curs, com a mínim.

En els cicles formatius de grau superior, cal tenir avaluació positiva de 45 ECTS dels 60 del primer curs.

L'alumne o alumna que supera un nombre d'unitats formatives igual o superior al 75% del conjunt planificat en el primer curs es pot matricular del segon curs i ha de cursar obligatòriament les unitats formatives no superades el primer curs..

Matricula d'honor

Puc obtenir una matrícula d'honor?

Als documents per a l'organització i gestió de centre s'estableix que si un alumne o alumna obté una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o superior a 9 se li pot consignar la menció de "Matrícula d'honor" (MH) en les observacions de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el certificat d'estudis complets. Sobre el total d'alumnat avaluat del darrer curs del cicle formatiu es pot concedir una menció de matrícula d'honor per cada vint alumnes, i una altra si en
resulta una fracció sobrant, entenent per alumnat avaluat el darrer curs tots els que han
cursat els mòduls professionals necessaris per completar el cicle, els hagin superat o
no.
La menció de matrícula d'honor té els efectes econòmics previstos en les taxes i preus
públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors.

Cessió d'Espais

Vull sol·licitar la cessió d'un espai de l'escola?

Trucar o posar-se en contacte amb Gestió cultural per a concretar la petició.

Gestió cultural informarà de la normativa, de l’import que caldrà satisfer i de l’assegurança que caldrà contractar vinculada a la cessió d’espais.

Omplir i presentar la Sol.licitud de cessió d’espais via correu electrònic a Gestió Cultural

Es notificarà al sol.licitant la resolució final.

Fer la transferència de l’import corresponent i enviar el comprovant de pagament i una còpia de la pòlissa d’assegurança a Gestió cultural

Màster de professorat

Vull fer les pràctiques del màster de professorat a l'escola

Pots trobar tota la informació a aquest ENLLAÇ

Professorat

Si he d'anar a una consulta mèdica?

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball i, si això no és possible, la concertació de la visita ha de quedar acreditada mitjançant declaració responsable. Es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball.

Cal fer arribar el justificant de la visita mèdica junt amb la declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o
d’assistència a consulta mèdica
a secretaria i Cap d’estudis.
Si no s'acompanya el justificant pot comportar la deducció proporcional de retribucions sens perjudici que puguin ésser constitutives de falta disciplinària.

També heu de comunicar-ho verbalment o via mail a la Cap d’estudis, la qual ho adverteix als tutors i coordinadors i delegats dels grups afectats.

Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació.

Si em trobo malament sense baixa mèdica?

Cal fer arribar el justificant de la visita mèdica junt amb la declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o
d’assistència a consulta mèdica
a secretaria i Cap d’estudis.
Si no s'acompanya el justificant pot comportar la deducció proporcional de retribucions sens perjudici que puguin ésser constitutives de falta disciplinària.

També heu de comunicar-ho verbalment o via mail a la Cap d’estudis, la qual ho adverteix als tutors i coordinadors i delegats dels grups afectats.

Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació.

Si estic de baixa?

En cas d’iniciar un període de baixa cal:

Fer arribar el mateix dia el comunicat de baixa a secretaria i Cap d’estudis.
Secretaria ho comunica al Consorci i ho arxiva a l’expedient.
Comunicar-ho verbalment o via mail a la Cap d’estudis, la qual ho adverteix als tutors i coordinadors i delegats dels grups afectats.

Recordem que existeix l'obligatorietat de presentar les baixes a Secretaria dins les 48 hores següents i el mateix dia per presentar les altes.

El fet de no seguir aquestes directrius pot comportar que el Consorci d'Educació de Barcelona, en no haver-se comunicat aquestes baixes en temps i forma, no tramiti la nòmina correctament.
Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació.

Si faig vaga?

En cas de convocatòria de vaga, cal seguir el següent procediment:

1. Qui hagi decidit exercir el seu legítim dret de vaga i li vingui a bé comunicar-ho, ho pot fer enviant un correu a les caps d’estudis de cada seu. No obstant, cal tenir present que el dret de vaga és un dret col.lectiu d'exercici individual. El professorat s'hi pot adherir o no en qualsevol moment i sense necessitat de comunicar-ho prèviament.

2. Des de les tutories s’informa a l’alumnat i a les famílies de l’alumnat menor d’edat de què hi ha convocada una vaga i que no es pot garantir el normal funcionament de la docència.

3. El dia de la vaga, el professorat que no fa vaga realitza la seva tasca docent amb normalitat, el que inclou les activitats lectives (incloent avançar matèria i activitats d’avaluació) i les no lectives.

4. Les persones que no fan vaga han de recordar especialment signar el full de registre tal i com fa habitualment, ja que és l’eina d’on s’extreu la informació que demana el Consorci en relació al seguiment de la convocatòria.

5. El professorat que es trobi de guàrdia aquell dia atendrà els grups afectats (segons el procediment de guàrdies). En aquests casos, no es podrà “impartir la classe” del professorat absent per què s’ha acollit al dret de vaga.

6. A partir de l’endemà del dia de la vaga, des de secretaria es farà arribar al professorat que hi hagi participat, el document corresponent generat per l’aplicatiu i que caldrà retornar signat amb indicació de la data de la seva recepció.

Si vull demanar un permís, llicència o reducció de jornada?

En cas de voler demanar un permís, llicència o reducció de jornada ho heu de fer des del portal ATRI.

Un cop s'accedeix a​l portal, cal anar a l'apartat Gestió del temps i s'ha de triar Alta de sol·licituds >​ Permisos i llicències. Per si teniu dubtes podeu consultar el manual de tramitació per ATRI.

Podeu veure els diferents motius per demanar-ho a el següent enllaç.

Important: En tots els casos en que sol·liciteu un permís, llicència o reducció de jornada haureu de comunicar-ho també a secretaria ENVIANT UN MAIL A secretaria@llotja.cat

Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació.

Omplir el formulari de dades del professorat

Si ets professorat nou al centre has d'omplir amb les teves dades el següent FORMULARI .

El professorat de continuïtat a l'escola també l'haureu d'omplir a principi de curs; així mantenim actualitzades les vostres dades a Secretaria.