Coordinador/a: Òscar Julve
batxillerat@llotja.cat

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens visual i plàstics i en la cultura artística. Cursar aquests estudis a Llotja implica aprofundir en els aspectes formadors de l’art de la mà d’especialistes i en espais taller.

Els dos anys de batxillerat són un pont cap a altres ensenyaments, fet que no impedeix que sigui una oportunitat inestimable per a continuar formant persones, com a ciutadans crítics i responsables i potenciar habilitats que els permetran ser més coneixedors del món que els envolta i, a la vegada, establir-hi millors relacions. Desenvolupem la creativitat, l’expressivitat, les capacitats sensorials… i tot allò que és previsible en els ensenyaments artístics, però també la disciplina, el rigor i el mètode, la capacitat d’anàlisi, la motivació i la consciència social, que també hi són inherents.

Entenem el batxillerat com un espai on l’alumnat es disposa a l’aventura del coneixement i posem les eines de què som coneixedors al seu abast per aconseguir un major èxit acadèmic. És per això que centrem les matèries específiques en aprofundir en la metodologia del projecte, per tal de que l’estudiant aprengui més enllà de realitzar una manufactura a partir d’un material i una tècnica, a desenvolupar un procés creatiu que el pugui conduir cap a una producció artística, però també cap al coneixement en altres matèries.

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. El batxillerat d’arts està pensat per persones que tenen inquietuds entorn al món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, l’escenografia, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social.

Horari i seu - Hores lectives

Trenta hores lectives setmanals

Seu de Sant Andreu
Torn de matí de 8:30h a 15:00h
Tutories i Activitats Complementàries puntuals en horari de tarda.
Codi: BATXLOE1000

Continuïtat dels estudis

Estudis universitaris (un cop aprovades les proves d'accés).
Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny. Accés directe amb el títol de batxillerat en modalitat d’Arts (Si el nombre de sol·licituds d’un cicle és superior a l’oferta, aquestes s’ordenen segons qualificació mitjana de l’expedient acadèmic de batxillerat).
Altres Cicles Formatius de Grau Superior.
Ensenyaments Superiors Artístics (prèvia prova específica).
Al món laboral.

Premis per als treballs de recerca

Hi ha múltiples premis als que els treballs de recerca poden optar, contribuint a estimular l’alumnat.

Consulta el llistat de premis concedits als Treballs de Recerca

Premis extraordinaris de Batxillerat

Són un estímul més per als alumnes i un reconeixement oficial dels seus mèrits que demostra una preparació d'excel·lència en els estudis de batxillerat. Són també una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre estudiant, professorat i família.

Accés als estudis

Títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).
Títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca).
Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol de GESO o el de tècnic o tècnica. Cal acreditar l’homologació.

Estudis - Batxillerat ArtísticEstudis - Batxillerat ArtísticEstudis - Batxillerat ArtísticEstudis - Batxillerat ArtísticEstudis - Batxillerat ArtísticEstudis - Batxillerat ArtísticEstudis - Batxillerat Artístic