Convalidacions singulars de mòduls de cicles formatius no artístics estudis universitaris o d’altres estudis

Són convalidacions singulars:

- Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats que no estan previstes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions.

- Convalidacions a partir d’estudis universitaris.
Les convalidacions a partir d'estudis universitaris només es poden aplicar a crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de cicles formatius de grau superior

Per poder sol·licitar una convalidació singular és requisit imprescindible estar matriculat/ada en el cicle formatiu pel qual es demana la convalidació.

Podeu consultar tota la informació sobre el procediment de convalidació a https://espai.educacio.gencat.cat/Alumnes/Curriculum/FP/Convalidacions/Pagines/default.aspx

La documentació que s'ha d'aportar és en forma de CERTIFICAT ACADÈMIC emés per l'organisme que acredita la titulació.

TRAMITACIÓ

Documentació que ha ​d'aportar l'alumne o alumna al centre​:

- sol·licitud de convalidació

- Segons el cas:

Certificat de qualificacions per unitats formatives, crèdits o assignatures segons el supòsit. El certificat de qualificacions que aporti l’alumne o alumna per acreditar els seus estudis ha de ser un certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (si es presenta un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

Convalidacions a partir d’estudis universitaris: en aquest cas l’alumne o alumna ha d'aportar la documentació següent​:

​Original o còpia simple dels programes oficials de les matèries o assignatures cursades, degudament segellats pel centre universitari corresponent (pla d’estudis universitari).
Certificat acadèmic de qualificacions oficial expedit per la universitat on constin les matèries cursades i superades per l'alumne o alumna. ​​

Consulteu el videotutorial sobre com aportar la documentació a: ​https://www.youtube.com/watch?v=c5VfrKz3V14

La documentació s'ha d'entregar a la Secretaria del centre.
​​Una vegada el centre té la sol·licitud de l'alumne i la documentació es tramet al Departament d'Educació i aquest comença el tràmit; estenent-se amb posterioritat la corresponent resolució.

TERMINI: Del 13 al 28 d'octubre

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE:

Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.
No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa.

Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.
L’alumne pot demanar la convalidació fins passat un mes des de l'inici oficial del curs. Aquest any, fins el 30 de setembre.

D'acord amb la Normativa d'Organització i funcionament de centres, en el cas de resolució positiva es farà constar l'expressió 'convalidat' en els crèdits o unitats formatives convalidades. Si es tracta d'un cicle LOGSE, aquesta convalidació no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Si es tracta d'un cicle LOE, aquesta convalidació serà considerada com a 5 a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.