Vull convalidar altres estudis

CONVALIDAR MÒDULS ENTRE D’ALTRES ESTUDIS I CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY LOGSE, SI ES VOLEN CONVALIDAR COM A ASSIGNATURES O MÒDULS SENCERS

es gestionen des del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Aquest curs ha canviat el procés i només es podrà sol·licitar mitjançat la seu electrònica del "Ministerio de Educación".
Important: La documentació que s'ha d'aportar és en forma de CERTIFICAT ACADÈMIC emés per l'organisme que acredita la titulació.

Per fer-ho correctament cal llegir atentament la informació indicada a continuació:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html
Instruccions per l'alumnat sobre convalidacions al Ministerio de Educación

- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

Altres consideracions a tenir en compte:
Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.
No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa. Així, per exemple, OIL de Grau Mitjà no és convalidable per a OIL de Grau Superior.
Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.
L’alumne pot demanar la convalidació fins passat un mes des de l'inici oficial del curs. Aquest any, excepcionalment fins el 29 d'octubre
D'acord amb la Normativa d'Organització i funcionament de centres, en el cas de resolució positiva es farà constar l'expressió 'convalidat' en els crèdits o unitats formatives convalidades. Si es tracta d'un cicle LOGSE, aquesta convalidació no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Si es tracta d'un cicle LOE, aquesta convalidació serà considerada com a 5 a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.

- El sol·licitant haurà d'estar donat d'alta en la SEU electrònica del "Ministerio de Educación". En el cas de ser la primera vegada que accedeix, podrà donar-se d'alta a través del següent enllaç general de la SEDE: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

- La sol·licitud de convalidació de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny sol es podrà emplenar i presentar a través de SEU electrònica. Per a accedir al tràmit, anar a Accés al servei online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=56

- El sol·licitant només podrà presentar una instància de sol·licitud de convalidacions per curs acadèmic. En aquesta sol·licitud es reflecteixen els mòduls d'ensenyaments mínims del cicle que es cursa per als que se sol·licita convalidació amb independència del curs en el qual estigui matriculat. L'alumnat haurà d'anar a classe fins que no obtingui la confirmació de convalidació.

- Una vegada emplenada la instància de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar-la presencialment en format imprès, juntament amb la documentació requerida, en el seu centre educatiu (EASD - Llotja. Codi de centre: 08013329) per a la seva remissió al "Ministerio de Educación".

La documentació que s'ha d'aportar és en forma de CERTIFICAT ACADÈMIC emés per l'organisme que acredita la titulació.

La remissió per part del centre educatiu comportarà el registre de la instància en el "Ministerio" a l'efecte d'inici del procediment i còmput de terminis per a resoldre.

El termini és fins el 29 d’octubre de 2021

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE

Les convalidacions del Ministerio no es fan en català, només en castellà.

Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.
No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa. Així, per exemple, OIL de Grau Mitjà no és convalidable per a OIL de Grau Superior.

Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.
L’alumne pot demanar la convalidació fins passat un mes des de l'inici oficial del curs. Aquest any, excepcionalment fins el 29 d'octubre

D'acord amb la Normativa d'Organització i funcionament de centres, en el cas de resolució positiva es farà constar l'expressió 'convalidat' en els crèdits o unitats formatives convalidades. Si es tracta d'un cicle LOGSE, aquesta convalidació no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Si es tracta d'un cicle LOE, aquesta convalidació serà considerada com a 5 a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.