Vull convalidar assignatures de un Cicle Formatiu d’Arts

CONVALIDAR MÒDULS ENTRE CICLES D’ARTS APLICADES I DISSENY

El director o directora del centre pot convalidar els mòduls formatius i les unitats formatives comuns a diversos cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, del mateix nivell o superior, sempre que tinguin igual denominació, igual o menor durada, continguts i competències coincidents, així com objectius, resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació iguals o concordants. Són excepcions els mòduls de Projecte o Projectes i el d’Obra final o projecte integrat.

Es pot resoldre directament a Secretaria de Llotja, ja que les escoles poden fer internament convalidacions entre determinats mòduls de Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny.

Instruccions per l'alumnat que vol convalidar mòduls entre Cicles d’Arts plàstiques i Disseny
- El sol·licitant haurà de descarregar la següent sol·licitud de Formularis de Secretaria

Ha de complimentar-ho i portar-ho presencialment a Secretaria junt amb la documentació que es consideri oportuna.

Documentació a presentar per l'alumne en tots els casos:

Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

El termini és fins el 29 d'octubre.

- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE

Altres consideracions a tenir en compte:
Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.
No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa. Així, per exemple, OIL de Grau Mitjà no és convalidable per a OIL de Grau Superior.
Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.
L’alumne pot demanar la convalidació fins passat un mes des de l'inici oficial del curs. Aquest any, excepcionalment fins el 29 d'octubre
D'acord amb la Normativa d'Organització i funcionament de centres, en el cas de resolució positiva es farà constar l'expressió 'convalidat' en els crèdits o unitats formatives convalidades. Si es tracta d'un cicle LOGSE, aquesta convalidació no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Si es tracta d'un cicle LOE, aquesta convalidació serà considerada com a 5 a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.