Vull convalidar mòduls per haver cursat un cicle formatiu d’arts plàstiques i Disseny

CONVALIDAR MÒDULS ENTRE CICLES D’ARTS APLICADES I DISSENY

L’alumnat té l’obligatorietat d’assistir a classe fins la resolució de la petició de convalidació.

TRAMITACIÓ:

- Es resol des de la Secretaria de l'escola

- El sol·licitant haurà de descarregar la següent sol·licitud de convalidació

Ha de complimentar-ho i portar-ho presencialment a Secretaria junt amb la documentació que es consideri oportuna.

Documentació a presentar per l'alumne en tots els casos:

Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

El termini es comunica cada any a la web.

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE

Altres consideracions a tenir en compte:

L’alumnat té l’obligatorietat d’assistir a classe fins la resolució de la petició de convalidació.

Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.

Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.
L’alumne pot demanar la convalidació fins passat un mes des de l'inici oficial del curs. Aquest any, fins el 30 de setembre.

D'acord amb la Normativa d'Organització i funcionament de centres, en el cas de resolució positiva es farà constar l'expressió 'convalidat' en els crèdits o unitats formatives convalidades. Si es tracta d'un cicle LOGSE, aquesta convalidació no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Si es tracta d'un cicle LOE, aquesta convalidació serà considerada com a 5 a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.