Vull convalidar les pràctiques de FCT

Per treball: si has treballat a una empresa o has fet d’autònom a la mateixa família professional del cicle que estàs cursant.
Per estudis: si has cursat el mateix cicle, del mateix nivell educatiu, a un altre centre i vas fer hores de Formació en Centres de Treball.

TRAMITACIÓ

  • Es resol des de la Coordinació de pràctiques de l’escola.
  • El sol·licitant haurà de descarregar la següent sol·licitud d’exempció:
    enllaç a: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioServeisFP/A150.pdf

Ha de complimentar-ho i portar-ho presencialment a Coordinació de pràctiques junt amb la següent documentació en la que s’acrediti l’experiència laboral.

Exempció per experiència laboral actual o prèvia en empreses o institucions:


Treballador assalariat, cal aportar:
-Còpia del contracte de treball.
-Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
-Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral o bé les hores realitzades

Treballador per compte propi o autònom, cal aportar:
-Certificat d’alta d’activitat econòmica.
-Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).
-Quota de règim d’autònoms.
-Declaració trimestral de l’activitat econòmica (model 130).

Exempció per pràctiques FCT ja realitzades en altres estudis:
-Còpia del conveni de pràctiques.
-Còpia del butlletí de notes on consti l’APTE de les pràctiques FCT.
-Còpia del Certificat d’Apte de les pràctiques FCT.

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE:

El termini de sol·licitud serà de: 1 de novembre de 2024 fins el 30 de novembre de 2024

L’exempció es pot demanar parcial (25% hores, 50% hores) o total (100%)

S’estudiarà cada cas i s’emetrà una resolució d’exempció de resposta (enllaçar a )
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/GestioServeisFP/A149.pdf
que juntament amb la documentació aportada anirà a l’expedient de l’alumnat.

Dubtes i casos específics poseu-vos en contacte amb:
practiques.stgervasi@llotja.cat
practiques.standreu@llotja.cat