Vull convalidar UF de mòduls LOE de Cicles no artístics

CONVALIDAR UF DE MÒDULS LOE ENTRE ALTRES ESTUDIS I CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

És un altre cas que es pot presentar.

S’ha de descarregar la sol·licitud a Formularis de Secretaria i entregar-ho presencialment a Secretaria.

El centre la trametrà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Estudis de Règim Especial, que resoldrà.

Documentació a presentar per l'alumne en tots els casos:

Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu de l’Estat espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

* En el cas d'estudis universitaris, és recomanable aportar els programes oficials o Pla d’Estudis de les assignatures en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació. En tot cas, el "Ministerio de educación" podrà requerir aquells programes que estimi necessaris per a la resolució.

- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE

Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.
No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa. Així, per exemple, OIL de Grau Mitjà no és convalidable per a OIL de Grau Superior.
Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.
L’alumne pot demanar la convalidació fins passat un mes des de l'inici oficial del curs. Aquest any, excepcionalment fins el 29 d'octubre
D'acord amb la Normativa d'Organització i funcionament de centres, en el cas de resolució positiva es farà constar l'expressió 'convalidat' en els crèdits o unitats formatives convalidades. Si es tracta d'un cicle LOGSE, aquesta convalidació no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Si es tracta d'un cicle LOE, aquesta convalidació serà considerada com a 5 a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.