Vull convalidar el mòdul de FOL

El director o directora del centre pot convalidar els mòduls de FOL en determinats casos.

Per a atendre a les convalidacions de FOL s'han de tenir en compte les diferents UF del mòdul:

Mòdul formatiu: formació i orientació laboral

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: marc legal de les arts plàstiques i disseny: les propietats especials. Iniciació. 22 hores
UF 2: incorporació al treball: el procés de cerca de feina. Iniciació. 22 hores
UF 3: empresa i iniciativa emprenedora: el treball per compte propi. Iniciació. 22 hores

Es poden presentar diferents casos:

A: CONVALIDAR UF DE MÒDULS DE FOL DE UN ALTRE CICLE D'ARTS APLICADES

A1) Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

Si s’ha superat en un cicle LOE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o LOE.

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, per tant convalida i trasllada la qualificació del FOL LOE aportat, sigui del nivell que sigui.

A2) Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

Li permet convalidar la unitat formativa 2 "incorporació al treball" a grau superior com a grau mitjà.
Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, per tant convalida i trasllada la qualificació del FOL LOGSE aportat, sigui del nivell que sigui.

A3) Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOGSE. Si s’ha superat en un cicle de grau superior LOGSE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o la UF2 de FOL de qualsevol cicle LOE.

B) CONVALIDAR FOL DE UN CICLE FORMATIU QUE NO SIGUI D'ARTS APLICADES

La persona que tingui superat un mòdul professional de Formació i Orientació Laboral (FOL) (LOE o LOGSE), tindrà convalidat les UF2 i 3 i haurà de cursar la UF1: Marc legal de les arts plàstiques i el disseny. Es convalidarà FOL independentment de si és un Grau Mitjà o Superior, excepte de cicle LOGSE a LOGSE, tal com consta a l'apartat anterior A3.

Tramitació: El sol·licitant haurà de descarregar la següent de sol·licitud de convalidació

Ha de complimentar-ho i portar-ho presencialment a Secretaria junt amb la documentació que es consideri oportuna.

ALUMNAT AMB ALTRES TITULACIONS O ENSENYAMENTS

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions; si està matriculat en un cicle LOGSE no intervindrà en la mitjana global del cicle i si està matriculat en un cicle LOE serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

TRAMITACIÓ

Documentació que ha ​d'aportar l'alumne o alumna al centre​:

- sol·licitud de convalidació

- Certificat de qualificacions per unitats formatives, crèdits o assignatures segons el supòsit. El certificat de qualificacions que aporti l’alumne o alumna per acreditar els seus estudis ha de ser un certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (si es presenta un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

La documentació s'ha d'entregar a la Secretaria del centre.
​​
TERMINI: Del 13 al 28 d'octubre de 2.022.

A TENIR EN COMPTE

Els mòduls convalidats no poden superar el 60 per 100 dels crèdits o, si escau, hores totals del currículum del títol que es cursa.

No es valoren per a la convalidació de mòduls els estudis previs de nivell acadèmic inferior al del cicle que es cursa (excepte FOL als cicles LOE).

Alguns mòduls per les seves especials característiques no són en cap cas objecte de convalidació. Entre aquests es troben els mòduls de Projecte integrat i obra final (o el projecte final i obra final) o alguns mòduls que són molt específics de l'especialitat que es cursa i distintius del títol que s'obté, com els projectes i tallers específics del títol. Tampoc es convaliden les pràctiques, doncs en aquest cas hi ha un altre procediment.

D'acord amb la Normativa d'Organització i funcionament de centres, en el cas de resolució positiva es farà constar l'expressió 'convalidat' en els crèdits o unitats formatives convalidades. Si es tracta d'un cicle LOGSE, aquesta convalidació no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Si es tracta d'un cicle LOE, aquesta convalidació serà considerada com a 5 a efectes del càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.

Més informació a:

Informació professional de convalidacions per a professorat (requereix clau d'accés): https://espai.educacio.gencat.cat/Alumnes/Curriculum/FP/Convalidacions/Pagines/default.aspx

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050120/ficha/050120-2022-alumnos.html

https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones/normativa-de-apoyo.html
https://espai.educacio.gencat.cat/Alumnes/Curriculum/FP/Convalidacions/Pagines/default.aspx

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/convalidacions-exemp/preguntes-mes-frequents/

https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones/normativa-de-apoyo.html