Estudis - Batxillerat Artístic

Matrícula Batxillerat

DATES A TENIR EN COMPTE:

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat Preinscripció  Batxillerat

Gestió de l’oferta d’alumnes del centre: del 9 al 11 de març de 2022

Publicació de l’oferta inicial: 19 d’abril

Presentació de les sol·licituds i documentació: Del 20 al 26 d’abril. Documentació fins al 27 d’abril.

Publicació de la llista de sol∙licituds amb la puntuació provisional: 23 de maig. Reclamacions del 23 al 30 de maig.

Publicació de la llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions i sorteig: 3 de juny.

Publicació de la llista ordenada: 9 de juny.

Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera: 22 de juny

DATES PER A FER LA MATRÍCULA:

Matrícula de continuïtat d’alumnat amb totes les assignatures de primer superades i alumnat de segon curs: 21 i 22 de juny.

L’avaluació ordinària de primer de batxillerat és el 14 de juny.

Matrícula de nou alumnat de persones que han fet la preinscripció – del 23 al 29 de juny

Matrícula de continuïtat d’alumnat de primer amb assignatures pendents de recuperar el mes de setembre – 6 de setembre.

L’avaluació extraordinària de primer de batxillerat és el 2 de setembre.

Vacants de Batxillerat des de la llista d’espera: 7 i 8 de setembre.

Vacants de Batxillerat de fora de la llista d’espera: 9 de setembre

TRAMITACIÓ DE LA MATRÍCULA

S’ha de fer on-line al següent enllaç:

IMPORT

En aquest enllaç podeu trobar els imports en concepte de material fungible i sortides.

*LLIBRES i MATERIAL. Primer de Batxillerat curs 2021-2022
*LLIBRES i MATERIAL. Segon de Batxillerat. Curs 2021-2022